SDG7 經濟適用的清潔能源 - 氣球動力車

SDG7 經濟適用的清潔能源

氣球動力車

 

世界能源短缺是全球關注議題。聯合國由此倡議可持續發展全球目標(SDGs)的「經濟適用的清潔能源」,透過不同活動,啟發女童軍思考及探究可再生能源,減少環境污染。

 

一起利用科學知識,以環保為原則,用以下方法,製作不需要燃料推動的氣球動力車吧!

 

做法:

  1. 紙包飲品盒或塑膠瓶底部貼上兩根吸管,在每根吸管裏放入一根竹簽。在四個膠樽瓶蓋中心鑽孔,套在竹簽兩端,作為模型車的車輪。

              

         2. 把氣球套在吸管上,用膠紙密封接駁位,然後把吸管固定在車身上。

              

         3.  利用飲管吹漲氣球,然後放開飲管,模型車就會前進。 

              

 

原理:

你吹入氣球的空氣,就是模型車的能源。放開飲管後,空氣會從氣球噴出,並朝前方產生一股反作用力,推動模型車向前走。

 

一起來看女童軍的示範吧!

 

最後更新日期:2018-10-19