Tuen Mun District Association - Structure

屯門分會委員名單 (2022-2024)
Tuen Mun District Association Membership List (2022-2024)

Prominent President

榮譽會長

Ms Fung Ngar Wai, Aubrey JP

馮雅慧太平紳士

President 會長

Mr Tang Chun Pang 鄧振鵬先生

Vice Presidents 副會長

Mr Li Kwok Hung 李國鴻先生

Mr Chan Ka Fai 陳嘉輝先生

Hon Presidents 名譽會長

Mr Leung Kam Ming

梁錦明先生

Mr Kwan Kai Kwong

關啟光先生

Mr Ho Kwan Yiu JP

何君堯太平紳士

Ms Li Shuk Han

李淑嫺女士

Mr Chan Wu Ching MH

陳湖清先生MH

Mrs Ma Lo Kam Wah

馬盧金華女士

Mr Li Put Tung

李渤東先生

Mr Ng Yuet Sing

吳悅星先生

Mr Leung Kin Man BBS MH JP

梁健文 BBS MH 太平紳士

Mr So Wai Luen

蘇偉聯先生

Hon Vice Presidents

名譽副會長

Mr Wong Chi Ho

黃志浩先生

Ms Yao Tsai Yee

姚載儀女士

Ms Ng Shui Chu Mandy

吳瑞珠女士

/

Chairman 主席

Mr Yu Tai Wai MH 余大偉先生MH

Vice Chairmen 副主席

Ms Poon Siu Lan, Lucy 潘笑蘭女士

Ms Chu Siu Fong 朱小芳女士

Hon Secretary 義務秘書

Mr Chung Wai Shing 鍾偉成先生

Hon Treasurer 義務司庫

Mr Yip Wai Yee, Wharlee 葉偉儀先生

Hon Auditor 義務稽核

Ms Cheng Siu Mei 鄭筱薇女士

Executive Members

執行委員

Mr Wong Chun Loy

黃晉來先生

Mr Chan Kin Yip

陳建業先生

Mr Siu Ngok Huen

蕭岳煊先生

Mr Chow Kam Cheung BBS MH

周錦祥先生 BBS MH

Mr Chu Wai Ming

朱偉明先生

Ms Chau Yam Ling

周任玲女士

Mr Cheng Chung Wing

鄭鍾榮先生

Mr Lau Yu Kuen

劉餘權先生

Ms Sze Wai Chee

史慈慧女士

Ms Tsang Bik Har

曾碧霞女士

Ms Chan Mang Yi Vincci

陳孟宜女士

Ms Li York Lan, Angela

李若蘭女士

Mr Chin Yiu Ming

陳耀明先生

/
Last Update Date: 2022-12-16