Tai Po District Association - Structure

大埔分會委員名單 (2018-2020)

Tai Po District Association Membership List (2018-2020)

President 會長

Ms Lee Sai Yin, Jeanne BBS JP 李細燕女士 BBS太平紳士

Vice President 副會長

Mr Cheng Chun Ping JP 鄭俊平太平紳士

Dr Kwong Kai To MH 鄺啟濤博士MH

Hon President

名譽會長

Mr Man Chen Fai BBS MH 文春輝先生BBS MH

Mr Ho Tai Wai, David MH 何大偉先生MH

Hon Vice Presidents

名譽副會長

Mr Li Yau Hing

李有慶先生

Mr Chan Siu Kuen MH JP

陳笑權先生MH太平紳士

Mr Lee Wong Tim JP

李煌添太平紳士

Mr Choi Kam Kong

蔡錦光先生

Mr Li Kwok Ying BBS MH JP

李國英先生 BBS MH太平紳士

Mr Yu Chi Wing, Ken

余智榮先生

Mr Li Wah Kwong, Rex

李華光先生

Mr Man Sau Keung

文壽強先生

Ms Lee Pui Yu, Tiffany

李佩瑜女士

Ms Lau Wing Yan, Mandy

柳穎欣女士

Mr Lam Chuen

林泉先生

Mr So Chi Keung

蘇志強先生

Mr Cheng Lun Kwong, Gilvig

鄭倫光先生

Mrs Chu Lo Kit Ying, Canie

朱盧潔瑩女士

Mr Wong Ting Cheung, Tommy

黃丁祥先生

/

Chairman 主席

Ms Wong Yan Yan, Jannie 黃欣欣女士

Vice Chairmen 副主席

Mr Chu King Yuen SBS MH JP 朱景玄先生 SBS MH 太平紳士

Ms Kwok Ling Wan 郭凌雲女士

Hon Secretary 義務秘書

Ms Lee Siu Po 李小寶女士

Hon Treasurer 義務司庫

Ms Lo Sau Chee 盧秀枝女士

Hon Auditor 義務稽核

Ms Wai Yi Ling, Elaine 韋伊凌女士

Executive Members

執行委員

Mr Lam Luk Wing, Luke MH

林祿榮先生 MH

Ms Chan Wing Yin, Jojo

陳詠賢女士

Ms Cheung Lai Chu

張麗珠女士

Mr James Sin

冼哲丞先生

Mrs Cheung Wong Lam Chun, Sovian

張黃霖珍女士

Mr Kwok Chi Hung MH

郭志雄先生MH

Mr Kwok Wing Keung BBS MH JP

郭永強先生 BBS MH 太平紳士

Mr Poon Hing Fai

潘慶輝先生

Mr Lam Kwong Fai, Lawrence

林廣輝先生

Mr Ng Siu Ki MH

吳少祺先生 MH

Ms Leung Chau Wan

梁秋雲女士

Mr  Tsui Chun Cheung

徐俊祥先生

Mr Chow Ka Kui

周家駒先生

Mr Chan Hei Chuen, Tany

陳喜泉先生

Ms Kwok Chor Kiu

郭楚翹女士

Mr Kwan Chun Wai

關振偉先生

Mr Cheng Sze Wang

鄭思宏先生

Mr Woo Kwok Yin

胡國賢先生

Last Update Date: 2019-08-13