Shatin District Association - Structure

沙田分會委員名單(2022-2024)

Shatin District Association Membership List (2022-2024)

President 會長

Mr Cheung Ching To 張程滔先生

Vice President 副會長

Ms Cheung Wai Yin Jennifer 張蕙然女士

Hon President 名譽會長

Mr Fong Chun Man MH

方俊文先生 MH

Ms Lo Pui Yee

勞佩儀女士

Ms Priscilla Hui 

許佩珊女士

Mr Leo Li

李海榮先生

Mr Hui Yan Kuen, Michael

許人權先生

Ms Lau Shuk Chun Emily

賴淑珍女士

Chairman 主席

Mr Wang Yu Tai, Jaxon 王裕泰先生

Vice Chairmen 副主席

Ms Ho Wai Ling 何慧玲女士 

Mr Chan Hon Ling 陳漢齡先生

Hon Secretary 義務秘書

Ms Yeung Tung Mui 楊冬梅女士

Hon Treasurer 義務司庫

Ms Cheng Sze Sze 鄭思思女士

Hon Auditor 義務稽核

Ms Ng Cheuk Wing, Joyce 吳卓頴女士

Executive Members

執行委員

Ms YAU Oi Yuen

邱藹源女士

Ms WONG Kit Lin

黃潔蓮女士

Ms Leung Mei Ling

梁美玲女士

Ms Hung Sai Kwan

洪細君女士

Ms Wong Sin Wan

黃倩雲女士

Mr Wan Hin Chiu

溫衍超先生

Ms Chan Nga Lai

陳雅麗女士

Mr Chan Chung Leung

陳鐘亮先生

Mr Wu Chun Chau

胡俊秋先生

Ms Wong Fai Mei

黃輝微女士

Mr Shiu Yau Hung

蕭友雄先生

Mr Wan Siu Kwong

尹紹光先生

Last Update Date: 2023-09-04