Outlying Island District Association - Structure

離島分會委員名單(2020-2022)

Outlying lslands District Association - Committee members (2020-2022)

Prominent President榮譽會長

Mr Chow Yuk Tong SBS MH 周玉堂先生SBS MH

President 會長

Mr Wong King Chuen 黃敬全先生

Vice Presidents 副會長

Mr Lam Kit Sing MH 林潔聲先生MH

Mr Tony Tang 鄧捷明先生

Hon President 名譽會長

Mr To Chin Sung

杜千送先生

Ms To Yuen Tin

杜婉鈿女士

Mr Yue Chak Ming

余澤銘先生

Mr Leung Siu Tong MH

梁兆棠先生MH

Mr Yu Hon Kwan MH JP

余漢坤先生 MH JP

Dr Chung Chi Yuen

鍾志源博士

Ms Yuen King Ching ,Jade

袁景晴女士

Mr Liauw Chung Ping

廖忠平先生

Ms Chan Suk Ying

陳淑英女士

Ms Yeung Chi Hung SBS JP

楊志紅女士SBS 太平紳士

Dr So Chi Ho

蘇志豪博士

Ms Chan Yuen Yi 

陳婉兒女士

Chairman 主席

Mr Wong Chung Hang 黃頌行先生 

Vice Chairmen 副主席

Ms Chau Chuen Heung SBS MH JP  周轉香女士 SBS MH JP

Mr Dion Chen 陳狄安先生

Hon Secretary 義務秘書

Mr Chan Wai Kit 陳偉傑先生

Hon Treasurer 義務司庫

Mr To Chee Ming 陶智明先生

Hon Auditor 義務稽核

Ms Liu Yin Wa 劉燕華女士

Executive Members

執行委員

Mr Lee Yuk Ching

李煜清先生

Ms Chui Pui Man, Wendy

崔佩文女士

Ms Lee Kwai Chun MH

李桂珍女士 MH

Mr Kwong Koon Wan MH

鄺官穩先生 MH

Ms Ling Choi Ping

凌彩萍女士

Mr Ekmanson Poon

潘俊軒先生

Last Update Date: 2021-01-29