Kwai Chung District Association - Structure

葵涌分會委員名單 (2020-2022)

Kwai Chung District Association Membership List (2020-2022)

Prominent President

榮譽會長

Mr Kenneth Cheng JP 鄭健太平紳士

President 會長

Mrs Yu Lau Yuk Lin,Virginia 余劉玉蓮女士

Vice President 副會長

Ms Leung Heung Ying, Sabrina 梁香盈女士

Ms Lau Yuk Ping Sandy 劉玉萍女士

Hon President 名譽會長

Ms Siu Fung Kou

蕭鳳球女士

Mr Law Siu Hung, Paul MH

羅少雄先生MH

Mr Yip Cheung Chun MH 

葉長春先生MH

Ms Miranda Chan

陳藹怡女士

Mr Lam Hon Man, Edward

林漢文先生

Mr Ma Ka Chun

馬家駿先生

Chairman 主席

Mr Wong Ting Hong 黃定康先生

Vice Chairmen 副主席

Mr Wong Wai Yiu 黃偉耀先生

Ms Lam Mei Yee 林美儀女士

Hon Secretary 義務秘書

Mr Hung Chun May 洪進美先生

Hon Treasurer 義務司庫

Mr Tang Lit Man, Wilson 鄧烈文先生

Hon Auditor 義務稽核

Mr Cheng Wing Wah 鄭榮華先生

Executive Members

執行委員

Mrs Angel Miu

苗張月娣女士

Ms Ling Suet Ching

凌雪貞女士

Ms Cheng Sau Mi

鄭秀薇女士

Ms Leung Kit Kit Hoi, Adriana

梁潔河女士

Mr Wong Chao Hing, Andrew

王祖興先生

Ms Ng Chuen Chi

吳銓枝女士

Dr Yip Wai Ming

葉偉明博士

Mr Ip Tin Yau MH

葉天祐先生 MH

Ms Lam Wai Man

林惠敏女士

Ms Chan Sai Wing

陳世詠女士

Mr Leung Yee Ho, Genthew

梁以豪先生

/
Last Update Date: 2021-10-21